Algemene voorwaarden Wezp B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

Account: de persoonlijke omgeving van de Klant op het Platform, waartoe deze toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Wezp;

Bundel: de door de Klant bij Wezp afgenomen bundel functionaliteiten, al dan niet tegen betaling, op grond waarvan de Klant de aan die bundel gekoppelde permissies verkrijgt om van de Dienst gebruik te maken, zoals nader uiteengezet in artikel 3;

Content: al het door Klant op het Platform geplaatste materiaal, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – (scans/foto’s van) Facturen, documenten, teksten en overige informatie;

Dienst: de dienst die Wezp aan Klant levert, zoals nader omschreven in art. 3;

Facturen: digitale facturen of bonnen en foto’s van papieren facturen of bonnen;

Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Klant toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van het Platform;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; en hiermee verwante rechten

Koppeling: een koppeling tussen het Platform en enig ander softwarepakket of dienst van een derde, zoals bijvoorbeeld de Mobiliteitskaart;

Mobiliteitskaart: de kaart die Wezp, afhankelijk van de afgenomen Bundel, aan de Klant verstrekt en door middel van welke kaart de Klant in staat is om bij aangesloten partijen diensten of producten af te rekenen, waarna de daaruit volgende betalingsinformatie geautomatiseerd in het Account wordt geregistreerd;

Klant: de partij met wie Wezp de Overeenkomst heeft gesloten en welke partij derhalve gebruik kan maken van het Platform;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wezp en Klant, op grond waarvan Klant gerechtigd is gebruik te maken van het Platform en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partijen: Wezp en Klant;

Platform: de Website en de door Wezp ontwikkelde en op afstand beschikbaar gestelde softwareapplicaties waarvan de Klant door middel van zijn Inloggegevens en conform zijn Bundel gebruik kan maken;

Privacy Statement: het privacy statement van Wezp, in te zien via wezp.nl/privacy-statement;

Website: de website van Wezp alsmede alle onderliggende pagina’s, te bereiken via http://www.wezp.nl

Wezp: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Wezp B.V., statutair gevestigd te Tienhoven.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wezp geformuleerde aanbiedingen en offertes, evenals alle Overeenkomsten waarbij Wezp partij is en alle rechtshandelingen van Wezp.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze voorwaarden binden Wezp dan ook niet.

2.3 Wezp is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail of via het Platform bekendgemaakt worden en treden 14 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via het Platform en op de Website te raadplegen. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om zijn Overeenkomst te beëindigen en zijn Account te verwijderen, waarna de Klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

Artikel 3. De Dienst

3.1 De Dienst die Wezp aanbiedt bestaat uit het bieden van toegang tot een op afstand benaderbaar Platform, conform de door de Klant afgenomen Bundel en door middel van welke toegang de Klant via zijn Account Content kan plaatsen.

3.2 Het doel van de Dienst is dat de Klant ontvangen en verzonden Facturen van het betreffende kalenderkwartaal kan uploaden of toevoegen via e-mail, waarna het betrokken BTW-percentage en totaalbedrag van deze facturen – al dan niet automatisch – wordt geregistreerd en deze facturen vervolgens – al dan niet automatisch – in de daarvoor bestemde rubrieken worden geplaatst. Deze geplaatste facturen kan de Klant vervolgens via zijn Account raadplegen en downloaden. Na het invoeren van de Content geeft Wezp een indicatie van de door Klant in die periode af te dragen omzetbelasting. De Dienst is alleen beschikbaar voor ondernemers die ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wezp behoudt zich het recht voor om de inschrijving van de Klant te controleren.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Klant verplicht een Bundel bij Wezp af te nemen. Bij het aanmaken van een Account neemt de Klant automatisch de Zeker. Bij Bundel af. De verschillende Bundels en de bijbehorende functionaliteiten en eigenschappen van de Dienst alsmede de prijzen worden op de Website omschreven. Deze Algemene Voorwaarden gelden, voor zover van toepassing, voor alle Bundels.

3.4 Klant begrijpt en accepteert dat de Dienst enkel een middel is om Klant te ondersteunen bij het op overzichtelijke wijze beheren en weergeven van zijn administratie. Klant blijft dan ook te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op juiste wijze bijhouden en bewaren van zijn administratie, alsmede het tijdig, volledig en op correcte wijze indienen van zijn periodieke BTW-aangifte via het daarvoor bestemde kanaal van de belastingdienst.

3.5 Wezp spant zich in de Dienst, waar onder begrepen het beschikbaar stellen van het Platform en Koppelingen, zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Wezp te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Klant aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft binnen het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Wezp sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van het Platform en Koppelingen dan ook nadrukkelijk uit.

3.6 Wezp is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Klant, (de inhoud van) haar Dienst, een Account en/of het Platform aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het Platform te verrichten.

3.7 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en het Account

4.1 Om gebruik te maken van de Dienst dient de Klant zich via de Website te registreren, waarbij deze zijn eigen Inloggegevens kan aanmaken. Door middel van deze Inloggegevens kan de Klant op zijn Account inloggen en Content inzien en plaatsen.

4.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant toegestaan om zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken, maar de Klant blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Wezp mag ervan uitgaan dat de Klant daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Wezp daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Wezp is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

4.3 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij of door hem geautoriseerde derde(n) met behulp van het Platform en/of de Dienst verricht(en).

Artikel 5. Content

5.1 De Klant begrijpt en accepteert dat het voor de correcte werking van de Dienst essentieel is – en garandeert derhalve – dat de geplaatste Content volledig, correct en goed leesbaar is.

5.2 Wezp behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen uit het Platform indien dit naar het oordeel van Wezp noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Wezp. Een dergelijke maatregel zal altijd vooraf en met redenen omkleed aan de Klant worden gecommuniceerd, tenzij de wijziging van de Content onderdeel uitmaakt van de Dienst.

5.3 Indien de Klant wijzigingen in de geplaatste Content aanbrengt, is dat geheel voor eigen risico.

5.4 Indien de Klant een Bundel heeft afgenomen waarbij deze functionaliteit inbegrepen is, kan zij Wezp verzoeken om handmatig de geplaatste Content te rubriceren en het betrokken BTW-percentage te registreren. De Klant begrijpt en accepteert echter dat de leesbaarheid van de Content essentieel is om deze Dienst te kunnen uitvoeren en Wezp kan de Klant in dat kader verzoeken om Content opnieuw te plaatsen.

5.5 Na het ontvangen van een in het vorige artikellid bedoelde verzoek spant Wezp zich in om de bedoelde verwerking van de Content binnen twee werkdagen te voltooien.

5.6 De Klant begrijpt en accepteert dat Wezp bij enkel het gebruik va het platform in geen geval de door Klant geplaatste Content inhoudelijk zal beoordelen, zoals bijvoorbeeld op fiscale aspecten of op geschiktheid voor het bereiken van het in artikel 3.2 gestelde doel. Het platform van Wezp is geen belastingadviseur of accountant en alle informatie die Wezp in het kader van de Dienst in het platform verstrekt kan dan ook niet als zodanig advies gezien worden. Indien naast het platform gebruik wordt gemaakt van de boekhoudservice van Wezp zal advies gegeven worden via de adviseurs en de/of de klantenservice.

5.7 Indien klant geen gebruik maakt van de boekhoudservice is de Klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van de resultaten van de Dienst. Wezp is niet aansprakelijk voor enige beslissing die de Klant neemt op basis van informatie die hij via het platform verkrijgt.

5.8 De Klant begrijpt en accepteert dat de juist- en volledigheid van de door Wezp binnen het Account weergegeven indicatie van de af te dragen, dan wel te ontvangen BTW-bedragen volledig afhankelijk is van de inspanning van Klant. De Klant kan geen rechten ontlenen aan deze in zijn Account weergegeven indicatie.

5.9 De door de Klant geplaatste Content zal voor zeven jaren na het plaatsen daarvan op het Platform beschikbaar blijven. Na deze periode wordt de Content automatisch verwijderd, tenzij de Klant een verzoek bij Wezp indient om de Content langer te bewaren. Wezp is in dat geval gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het bewaren van de Content.

5.10 De Klant blijft te allen tijde exclusief verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bewaren van zijn administratie ingevolge de op hem rustende bewaarplicht.

5.11 De Klant garandeert dat hij geen onrechtmatige of schadelijke Content zal uploaden en de Klant is volledig verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit de schending van deze garantie.

5.12 Klant garandeert dat hij het Platform en/of de Dienst nooit op enige wijze zal aanwenden om (belasting)fraude te plegen of anderszins illegitiem te handelen, in de breedste zin van het woord. Klant vrijwaart Wezp van iedere vordering ter zake.

5.13 Klant zal de Dienst gebruiken conform het ‘fair use’ principe. Klant zal derhalve niet buitensporig veel Facturen verwerken via het Platform of het Platform voor andere doeleinden gebruiken dan in deze voorwaarden ten doel is gesteld en zal daaromtrent de redelijke instructies van Wezp opvolgen.

Artikel 6. Mobiliteitskaart en overige diensten

6.1 Indien en voor zover de Klant via het Platform diensten van externe aanbieders afneemt, is Wezp niet aansprakelijk voor deze dienstverlening.

6.2 Bij het afnemen van de bepaalde Bundels kan de Klant een Mobiliteitskaart ontvangen. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Mobiliteitskaart en de daaraan verbonden dienstverlening niet door Wezp is ontwikkeld en Wezp dan ook niet verantwoordelijk is voor de goede werking daarvan.

6.3 Voor het gebruik van de Mobiliteitskaart kunnen aanvullende voorwaarden van derden gelden, welke voorwaarden de Klant tegelijk met de Mobiliteitskaart ontvangt.

6.4 Voor het gebruik van de Mobiliteitskaart worden geen kosten in rekening gebracht anders dan de maandelijkse kosten van de betreffende Module en de transactiekosten die voortvloeien uit het gebruik van de Mobiliteitskaart. Voor de transactiekosten wordt bij aanvang van de Mobiliteitskaart een voorschot in rekening gebracht en vervolgens periodiek gefactureerd via de automatische incasso.

6.5 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat deze van de Mobiliteitskaart maakt en zij vrijwaart Wezp van iedere vordering van een derde ter zake.

6.6 Voor het gebruik van de Mobiliteitskaart neemt de Klant bij de exploitant daarvan een separaat product af. Dit product staat los van de bij Wezp afgenomen Bundel en wordt geleverd door een derde. Dit product wordt verrekend door middel van facturatie via Wezp.

Artikel 7. Privacy

7.1 Tijdens het aanmaken van een Account en gedurende het verlenen van de Dienst, kan de Klant (persoons)gegevens aan Wezp verstrekken. Deze (persoons)gegevens verwerkt Wezp conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 8. Vergoeding en betaling

8.1 Bij het aanmaken van een Account neemt de Klant automatisch de Zeker. Bij Bundel af. Vervolgens is de Klant via zijn Account in staat om de Overeenkomst uit te breiden met aanvullende Bundels. De kosten die voor deze Bundels maandelijks in rekening worden gebracht zijn weergegeven op de Website.

8.2 De verschuldigde vergoeding van de bundels die de Klant afneemt zal jaarlijks vooraf en door middel van een automatische incasso van het door Klant opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Klant dient Wezp voor deze automatische incasso te machtigen.

8.3 Indien een door Wezp automatische incasso wordt gestorneerd of Wezp anderszins niet in staat is het door Klant verschuldigde bedrag van de bankrekening van Klant te incasseren, is Wezp gerechtigd extra (administratie)kosten in rekening te brengen.

8.4 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Wezp genoemde tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

8.5 Wezp is gerechtigd op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het gebruik van de Dienst stoppen en zijn Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

8.6 Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wezp de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Wezp gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW.

8.7 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

8.8 Wezp is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website en het Platform, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Wezp en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

9.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Wezp de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, in overeenstemming met de afgenomen Bundel en enkel voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De Klant behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content. De Klant verleent met het plaatsen van Content automatisch aan Wezp een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

9.4 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Wezp rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Wezp daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Wezp voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Wezp, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Wezp ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Klant aan Wezp uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Wezp is echter in geen geval hoger dan € 250,= (ex. BTW).

10.2 “Directe schade” betekent uitsluitend:
a. zaakschade;

b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Wezp in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;

c. redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

10.3 Wezp is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 10.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Klant Wezp in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

10.4 Indien, om welke reden dan ook, de belastingdienst zich bij Wezp meldt, dan wel een onderzoek instelt wegens een door de Klant bij Wezp gevoerde administratie, komen alle kosten ter zake ten laste van Klant zelf en vrijwaart Klant Wezp van iedere vordering van de belastingdienst ter zake.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wezp meldt. Het recht van Klant om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Wezp wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de Klant steeds tegen de eerste dag van de volgende maand worden opgezegd. Na opzegging worden door Klant betaalde vergoedingen, waar van toepassing, gerestitueerd.

11.2 De Klant is op ieder moment gerechtigd om de afgenomen Bundel via zijn Account te wijzigen, zonder gevolgen voor de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Klant naar een goedkopere Bundel overstapt, worden reeds betaalde vergoedingen niet gerestitueerd.

11.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. De door Klant geplaatste Content zal echter ook na beëindiging nog tot zeven jaren na plaatsing van deze Content worden bewaard, tenzij Klant Wezp expliciet verzoekt deze Content te verwijderen. Indien de Klant na beëindiging de door hem geplaatste Content alsnog wenst te verkrijgen, dient de Klant bij Wezp een daartoe strekkend verzoek in te dienen. Wezp spant zich in om binnen drie weken aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 12. Varia

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en het Platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Klant en Wezp ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

12.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Wezp zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.3 Wezp mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Klant daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Klant deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 10 beëindigen.

***