Privacy Statement

Wezp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige en verantwoordelijke manier verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Wezp altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Wezp. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Wezp, welke zijn in te zien via wezp.nl/algemene-voorwaarden.

1. Wie is Wezp?

Wezp helpt jou als ondernemer om je administratie makkelijk en overzichtelijk bij te houden. Op het door Wezp aangeboden online platform kun jij je eigen account aanmaken, waarna je je verzonden en ontvangen Facturen eenvoudig kunt uploaden via het Platform of e-mail. Deze Facturen worden in de daarvoor bestemde rubriek geplaatst en het betreffende BTW-percentage wordt geregistreerd. Wezp geeft je daarna automatisch een indicatie van het bedrag dat je in dat kwartaal aan omzetbelasting terugkrijgt of moet betalen. Om deze dienst te verlenen is het noodzakelijk dat Wezp bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt.

Wezp is onderdeel van de besloten vennootschap Wezp B.V., statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te (4811VB) Breda, aan de Prinsenkade 8 A1. Wezp is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 60422378. De wijze van verwerken van jouw persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [invullen].

2. Welke informatie wordt door Wezp verzameld en verwerkt?

Account

Om Facturen te kunnen uploaden en je eigen administratie in te kunnen zien is het nodig dat je via het Platform van Wezp een persoonlijk Account aanmaakt. Wanneer je zo’n Account creëert, wordt je gevraagd om bepaalde informatie over jezelf in te vullen. In ieder geval ben je verplicht om een geldig e-mailadres, je voor- en achternaam en het KvK-nummer van je onderneming in te vullen. Als je gebruik maakt van de mogelijkheid om in te loggen via Facebook, dien je tevens je Facebook account aan Wezp te verstrekken.

Als je een betaalde Bundel afneemt, dien je verder je adres, postcode en woonplaats, je bedrijfsnaam en je rekeningnummer in te vullen zodat Wezp je facturen en eventueel een Mobiliteitskaart kan sturen.

Als je gebruik maakt van de bundel Auto, dien je daarnaast het kenteken van jouw auto en je mobiele telefoonnummer aan Wezp door te geven.

De inhoud van jouw account is niet zichtbaar voor andere gebruikers van Wezp.

Content

Wezp slaat alle Facturen die jij via Wezp ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Dit uiteraard om deze voor jou inzichtelijk te houden, maar indien van toepassing ook om het betrokken BTW-percentage en totaalbedrag daaruit te destilleren of om deze factuur in de daarvoor bestemde categorie te plaatsen. Ook slaat Wezp alle andere Content die je ter beschikking stelt op en verwerkt Wezp tevens de informatie die zij verkrijgt als gevolg van jouw gebruik van de Mobiliteitskaart.

Jouw Facturen worden tot zeven jaar na het plaatsen daarvan door Wezp bewaard.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de dienst van Wezp zo goed mogelijk uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om webpagina’s goed te kunnen weergeven en om het platform te beveiligen) heeft Wezp bepaalde informatie nodig. Wezp verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van het platform van Wezp. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de webpagina’s van Wezp die je bezoekt.

Wezp koppelt deze informatie niet aan andere informatie die tot jou herleidbaar is, zoals je naam of e-mailadres.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Wezp ze?

Voor de correcte werking van de dienst van Wezp is het gebruik van cookies essentieel. Door gebruik van Wezp kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Wezp kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de dienst van Wezp op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van Wezp

Wezp plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om haar dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het invoeren van je inloggegevens op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Ook kan Wezp cookies plaatsen die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden Wezp de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Wezp zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Wezp heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wezp biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Wezp wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies (kunnen) worden geplaatst.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Wezp gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Wezp verstrekt. Wezp verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van Wezp geen cookies ontvangt. In dat geval kun je echter niet van alle mogelijkheden van Wezp gebruik maken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw account.

4. Voor welke doeleinden zal Wezp informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Wezp zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van de dienst van Wezp mogelijk te maken, namelijk het aanmaken van een Account en het plaatsen van Facturen;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Wezp;
  • Om betalingen te verwerken;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de website van Wezp en haar platform te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wezp zal in de toekomst mogelijk persoonlijke aanbiedingen of interessante inzichten kunnen bieden op grond van jouw Content. Als Wezp dat doet, zal zij daarvoor altijd eerst toestemming aan jou vragen.

Wezp wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Wezp dat daarom aan jou laten weten. Mocht je geen e-mailberichten van Wezp willen ontvangen, dan kun je je afmelden via het platform. Een mogelijkheid je af te melden is tevens opgenomen in elke e-mail die door Wezp aan jou wordt gestuurd.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Wezp jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wezp kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, zoals de aanbieders van de Mobiliteitskaart.

Verder kan Wezp jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Wezp jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De website van Wezp kan hyperlinks bevatten waarmee je de website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wezp heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit Privacy Statement van Wezp heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via het gebruik van de dienst van Wezp zijn verkregen. Wezp accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Wezp jouw persoonlijke informatie?

Wezp neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo gebruikt Wezp het Secure Socket Layer (SSL) protocol zodat jouw persoonsgegevens altijd beveiligd worden verzonden. Daarom zie je naast het adres van de webpagina van Wezp die je bezoekt altijd een ‘slotje’ in je browser. Wezp controleert bovendien zowel automatisch als handmatig of de door haar ingestelde beveiliging gecompromitteerd is of dreigt te worden en zal naar aanleiding daarvan passende actie ondernemen om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen garanderen.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Inzien

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je precies wilt weten welke gegevens Wezp over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je Wezp per e-mail een verzoek van die strekking sturen. Wezp zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen

Je kunt via je eigen account aangegeven dat je de door jou geplaatste facturen wil verwijderen en je kunt daar eveneens je hele account verwijderen. Wanneer je je account verwijdert, zal Wezp jouw facturen tot zeven jaar na het plaatsen ervan bewaren, tenzij jij aangeeft dat Wezp ze mag verwijderen. Voor zover Wezp beschikt over andere informatie over jou (niet zijnde facturen), wordt deze informatie vernietigd of geanonimiseerd.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Je persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen en bijgehouden op servers van Wezp of door Wezp ingeschakelde dienstverleners in Nederland. Om technische en organisatorische redenen kan het mogelijk zijn dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan aan Wezp gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Wezp zorgt ervoor dat zij alleen persoonsgegevens doorgeeft naar landen waarvan de Nederlandse overheid heeft geoordeeld dat zij een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen en/of naar ondernemingen die aangesloten zijn bij de zogenaamde Safe Harbour Principles.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op het platform en/of via berichtgeving aan jou. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan support@wezp.nl.